გალერეა Hotel Kolkha
4600, გუგუნავას ქ. 23, ქუთაისი restaurant@kolkha.com +995431236565

AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.